Nhượng quyền

Cách thức nhượng quyền
- Tham gia buổi giới thiệu, thuyết minh.
- Đàm phán/hiểu rõ khái niệm nhượng quyền.
- Ký dự thảo hợp đồng nhượng quyền
- Tìm mặt bằng thích hợp   
- Xác định địa điểm kinh doanh
- Ký hợp đồng nhượng quyền chính thức
- Xác định thiết kế cửa tiệm
- Tiến hành trang hoàng cửa tiệm
- Hoàn thành nghiệm thu
- Bán thử
- Hoạt động khai trương