Fresh tea

A1 Hồng trà tươi

Fresh black tea
鮮紅茶
28,000 đ

A2 Lục trà lài

Jasmine green tea
茉香綠茶
28,000 đ

A3 Trà thiết quan âm

Tie guan yin
鐵觀音
33,000 đ

A4 Hồng trà bá tước

Gram Earl grey tea
格蘭伯爵紅茶
33,000 đ